Voorwaarden

1. Bij ontvangst van de reservatie- of boekingsaanvraag wordt u verzocht een voorschot (25% van de huur) te betalen. Indien het voorschot niet gestort is binnen de opgegeven termijn vervalt de reservatie- of boeking.
Het saldo (75% van de huur) dient betaald te worden uiterlijk tegen een bepaalde termijn, u per mail medegedeeld.
De huurwaarborg dient betaald te worden voor het betrekken van de woning.

2. Annulatie door de huurder:
Wanneer de huurder, na betaling, de boeking annuleert dan wordt enkel de huurwaarborg gestort op de betalende rekening. Om de andere betaalde sommen te recupereren dient u desgevallend een annulatieverzekering af te sluiten.
Bij annulatie van de boeking wordt de gereserveerde periode opnieuw aangeboden op de website. Zo er voor deze periode een nieuwe boeking binnenkomt ontvangt u de door u betaalde bedragen integraal terug, onder inhouding van een mogelijke commerciële korting en of kosten om de herverhuur te kunnen realiseren, en dit na de volledige betaling van de huurprijs door de nieuwe huurder
Echter de volledige huurprijs blijft opeisbaar en zal worden ingevorderd zo er voor de gereserveerde periode geen nieuwe boeking wordt gerealiseerd.
Wanneer de huurder, na betaling van het voorschot annuleert, treedt bovenvermeld mechanisme ook in werking.

Contractuele annulatie wegens niet-betaling:
Wanneer de huurder, na betaling van het voorschot, het saldo niet aanzuivert tegen de vooropgestelde datum wordt de overeenkomst ontbonden.
De verhuurder zal evenwel de gereserveerde periode opnieuw aanbieden op de website. Zo er voor deze periode een nieuwe boeking binnenkomt ontvangt u de door u betaalde bedrag integraal terug, onder inhouding van een mogelijke commerciële korting en/of kosten om de herverhuur te kunnen realiseren, en dit na volledige betaling van de huurprijs door de nieuwe huurder.
De volledige huurprijs blijft opeisbaar en zal worden ingevorderd in rechte, zo er voor de gereserveerde periode geen nieuwe boeking gerealiseerd kan worden.

3. Tijdens heel de duur van de huur zal de huurder de woning, tuin en zwembad als een goede huisvader gebruiken, onderhouden en in een verzorgde staat achterlaten. In dat geval zal de waarborg van 750 € binnen de 7 kalenderdagen na vertrek teruggestort worden op de betalende rekening.
De verplichte wisselschoonmaak zal plaatsvinden na het verlaten van de vakantiewoning. Deze wordt uitgevoerd door een door Borsigliana Holiday Home erkende dienstverlener. Uw boeking houdt in dat in uw naam en voor uw rekening hiertoe opdracht wordt gegeven. De betalingsvoorwaarden worden door de dienstverlener ter plaatse meegedeeld.

De waarborg kan eveneens verminderd worden met openstaande facultatieve diensten bij erkende derden dienstverleners. Wanneer de gestorte waarborg niet toereikend is zal Borsigliana Holiday Home het tekort opvragen en desgevallend via rechtswege innen.

  1. Het huis leent er zich perfect toe om samen met familie of gezinnen te huren. Om praktische redenen wordt het huurcontract met één persoon onderschreven, de persoon aan wie de reservatie wordt geconfirmeerd. Er mag geen overnachting verleend worden aan personen die niet geregistreerd zijn. Evenmin is het toegelaten de privé-parking en tuin te gebruiken om campingtenten, mobilhomes of caravans te plaatsen.
  1. Het zwembad is open van 4 mei 2024 tem 28 september 2024. De huurder dient dagelijks bladeren, insecten en andere uit het zwembad te verwijderen met het daartoe voorziene bodemschepnet. Kinderen onder de 12 jaar of ouder indien ze niet kunnen zwemmen moeten vergezeld zijn van een volwassene. Duiken is verboden en zwemmen is niet toegelaten wanneer het klimaat  het niet toelaat zoals onweer, hagel, orkaan e.a.
  1. Mits voorafgaand akkoord van Borsigliana Holiday Home zijn huisdieren welkom in de tuin en de woning met uitzondering van de slaap- en badkamers.
  1. Roken in huis is niet toegelaten, buitenhuis wordt u verzocht om de asbakken te gebruiken.
  1. De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onvoorziene ongevallen, situaties van overmacht of hinder die het verblijf verstoren, onderbreken of verhinderen. Evenmin kan de eigenaar verantwoordelijk gesteld worden voor ongelukken, diefstal e.a. situaties. Deze kunnen in geen geval aanleiding geven tot de betaling van enige schadevergoeding of compensatie door de eigenaar.
  1. Huurders worden hierbij  op de hoogte gesteld geen bloemen, vruchten of levende bomen in welke vorm ook te gebruiken, te verwerken of te verbranden.
  1. Vakantie is genieten, lachen en feesten maar er wordt  minimaal  verwacht dat de gangbare gebruiken van goed nabuurschap in acht worden genomen.
  1. De huurder zal ervoor zorgen dat, telkenmale het huis wordt verlaten, alle toegangshekkens deuren, luifels en vensters op slot worden gezet. Dit geldt ook voor de parasols die dichtgeklapt en opgebonden moeten worden bij het verlaten van de woning, bij het slapen gaan en bij wind en regen.

12. Bij het niet naleven van de beschreven voorwaarden kan klacht ingediend worden bij de lokale overheid met uitwijzing van de huurders zonder terugbetaling van de niet verbruikte huur en waarborg.

13. Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd. Enkel de Nederlandse tekst van de voorwaarden is bindend.

 

Call Now Button